ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. WeDo Advocaten is (de handelsnaam van) het samenwerkingsverband van de zelfstandig werkende kantoren, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Welten van Doorn Advocaten B.V. (KvK nr. 61810282) en de eenmanszaak Hubens Advocatuur (KvK nr. 66347734), die tot doel heeft het uitoefenen van de advocatuur.
 2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan WeDo Advocaten, Mr A.F.G. Welten, mw. Mr E.M.F. van Doorn, mw. Mr S.A.P.M. Hubens – van de Loo of aan personen die in dienstbetrekking van WeDo Advocaten werkzaam zijn, wordt gegeven alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden worden tevens gemaakt ten behoeve van door WeDo Advocaten bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden.
 3. Een opdracht komt tot stand met Welten van Doorn Advocaten B.V. dan wel met Hubens Advocatuur. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon verbonden aan een van beide kantoren zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 4. De opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De opdrachtgever is verplicht om alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door WeDo Advocaten verlangde gegevens en informatie te verstrekken aan WeDo Advocaten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan WeDo Advocaten verstrekte gegevens en informatie. WeDo Advocaten is bevoegd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Waar redelijkerwijs mogelijk gebeurt dit in overleg met de opdrachtgever. Bij de selectie zal WeDo Advocaten zorgvuldig te werk gaan. WeDo Advocaten is bevoegd om namens de opdrachtgever eventuele door de derde gehanteerde algemene voorwaarden (inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen) te accepteren.
 5. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door WeDo Advocaten uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 6. Op basis van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft"), is WeDo Advocaten, onder bepaalde omstandigheden, verplicht om de identiteit van de opdrachtgever en de contactpersoon vast te stellen en ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft aan de autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het WeDo Advocaten verboden te melden dat zij dit heeft gemeld.
 7. Indien persoonsgegevens worden verwerkt door WeDo Advocaten, geschiedt dit conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Het Privacy Statement van WeDo Advocaten is te vinden op de website www.wedo-advocaten.nl en kan op verzoek worden toegezonden.
 8. Iedere aansprakelijkheid van WeDo Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van WeDo Advocaten wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Op verzoek worden inlichtingen verschaft over de door WeDo Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van WeDo Advocaten beperkt tot het door WeDo Advocaten in het kader van de betreffende opdracht in rekening gebrachte factuurbedrag, met een maximum van € 25.000,=.
 9. Als WeDo Advocaten de opdracht door overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, mag zij de uitvoering daarvan zonder gerechtelijke tussenkomst opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat WeDo Advocaten tot enige schadevergoeding is gehouden.
 10. Het honorarium wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vastgesteld door vermenigvuldiging van de gewerkte uren met het overeengekomen uurtarief en btw. WeDo Advocaten brengt separaat de door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten, zoals deurwaarders-, griffie-, reis-, vertaal-, kadaster-, registratie-, Kamer van Koophandel-, notaris-, koeriers-, verblijfs-, en parkeerkosten volledig en inclusief btw aan de opdrachtgever in rekening. Algemene kantoorkosten (voor onder meer verzending per reguliere post, telefoon, kopieerkosten en dergelijke) zijn in het uurtarief inbegrepen. WeDo Advocaten heeft het recht het gehanteerde uurtarief jaarlijks aan te passen. Ingeval van een verhoging van het uurtarief zal deze verhoging niet eerder dan twee weken na mededeling aan de opdrachtgever worden toegepast.
 11. WeDo Advocaten factureert in beginsel maandelijks achteraf of zoveel vaker als zij dit voor een opdracht gerechtvaardigd acht. De betalingstermijn is veertien dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn, zodat opdrachtgever in geval van niet tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim is. Vanaf dat moment is de opdrachtgever de wettelijke (handels)rente en 15% incassokosten verschuldigd. Alsdan is WeDo Advocaten bevoegd incassomaatregelen te treffen en, zo nodig, alle werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten en/of te staken. WeDo Advocaten kan de opdrachtgever te allen tijde verzoeken om een voorschot te betalen.
 12. De opdrachtgever vrijwaart WeDo Advocaten voor alle aanspraken van derden, redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die samenhangen met werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van WeDo Advocaten.
 13. WeDo Advocaten heeft een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op elke opdracht aan WeDo Advocaten. Een afschrift daarvan wordt op eerste verzoek aan de opdrachtgever verstrekt. Indien de opdrachtgever klachten of vragen heeft over de werkzaamheden of facturen van WeDo Advocaten, zal de opdrachtgever dit gemotiveerd kenbaar maken. WeDo Advocaten zal hierop gemotiveerd antwoord geven. Indien een klacht na behandeling niet is opgelost, kan de opdrachtgever zijn klacht voorleggen aan de Rechtbank ’s-Hertogenbosch (zie art. 15). In geen geval heeft de opdrachtgever het recht om zijn betalingsverplichtingen jegens WeDo Advocaten op te schorten.
 14. WeDo Advocaten zal uiterlijk na afloop van haar werkzaamheden alle originele, gerechtelijke of van de opdrachtgever afkomstige stukken aan de opdrachtgever (retour) zenden.
 15. WeDo Advocaten zal de door haar behandelde dossiers in haar archieven bewaren gedurende de wettelijk vereiste termijnen na het eindigen van de behandeling, waarna zij de dossiers kan vernietigen.
 16. Op de rechtsverhouding tussen WeDo Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij wettelijk bepalingen zich hiertegen verzetten.