Is een bestuurder persoonlijk aansprakelijk na betalingstoezegging?

Een bedrijf (X) heeft in opdracht van een ander bedrijf (Y) werkzaamheden verricht en hiervoor facturen verzonden. Een aantal van deze facturen is onbetaald gebleven.

Nadat X op betaling van de openstaande facturen had aangedrongen, heeft de bestuurder van Y in een e-mail aan X onder meer bericht:
“Wat is het openstaande saldo? Gaarne opgave, zodat ik dit kan overmaken”.

In een latere e-mail heeft de bestuurder van Y bericht:
“Ik had het plan om jullie 2 weken geleden te betalen, echter er was niet genoeg geld meer beschikbaar op de bv rekening”.

Daarop spreekt X de bestuurder persoonlijk aan voor de door haar geleden schade.

Primair baseert X haar vordering op nakoming van een verbintenis uit (mondelinge) overeenkomst.
De bestuurder zou zich persoonlijk mede verbonden hebben voor de schulden van Y, omdat hij in zijn e-mail heeft gesteld dat hij persoonlijk het geld aan X zou overmaken.

Subsidiair baseert X haar vordering op onrechtmatige daad.
Zij stelt daartoe dat de bestuurder van Y persoonlijk aansprakelijk is voor de schade die X lijdt als gevolg van niet nakoming door Y van haar betalingsverplichtingen. Als bestuurder heeft hij opdrachten aan X verstrekt en een betalingstoezegging namens Y gedaan, terwijl hij – gezien zijn inzicht in de financiële situatie van Y – wist of behoorde te weten dat Y haar betalingsverplichting en haar later gedane betalingstoezegging niet zou (kunnen) nakomen en Y geen verhaal zou bieden voor de op grond van deze toerekenbare tekortkoming geleden schade.

Juridisch

Persoonlijk mede verbonden?
Naar oordeel van de rechtbank is niet aannemelijk geworden dat de bestuurder van Y zich persoonlijk heeft verbonden voor de betalingsverplichting van Y aan X uit hoofde van de verzonden facturen.
Dit volgt niet uit de verzonden e-mail. Weliswaar gebruikt de bestuurder van Y in die e-mail de woorden ‘zodat ik dit kan overmaken’, maar uit een taalkundige uitleg van die woorden volgt slechts dat hij in zijn hoedanigheid van bestuurder van Y toezegt een overmaking te zullen doen en dat hij niet bedoeld heeft zich persoonlijk voor bedoelde betalingsverplichting van Y te binden. Een besloten vennootschap bezit weliswaar rechtspersoonlijkheid, doch kan als entiteit zelf geen (recht)handelingen verrichten, dit zal een bestuurder/gevolmachtigde namens haar moeten doen. In dat licht dient voormelde opmerking te worden bezien. De rechtbank neemt in dit verband mede in aanmerking dat de bestuurder in de latere e-mail ook aan X stelt: ‘ik had het plan om jullie 2 weken geleden te betalen’, maar dat hij in dezelfde zin aangeeft dat de betaling van de bankrekening van de bv (Y) dient te geschieden.
Bovendien volgt uit het enkele verrichten van een betalingshandeling namens een besloten vennootschap (althans de toezegging daartoe) niet zonder meer dat de betalende persoon zich mede in privé heeft verbonden voor de schuld. Daarvoor is meer vereist.

Onrechtmatige daad?
X grondt haar vordering subsidiair op onrechtmatige daad.
Bij de beoordeling van deze vordering moet het volgende worden vooropgesteld.

Het gaat in een geval als het onderhavige om benadeling van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering. Ter zake van deze benadeling zal naast de aansprakelijkheid van de vennootschap mogelijk ook, afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval, grond zijn voor aansprakelijkheid van degene die als bestuurder (i) namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt.
In beide gevallen mag in het algemeen alleen dan worden aangenomen dat de bestuurder jegens de schuldeiser van de vennootschap onrechtmatig heeft gehandeld waar hem, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in artikel 2:9 BW, een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Voor de onder (i) bedoelde gevallen is in de rechtspraak de maatstaf aanvaard dat persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de vennootschap kan worden aangenomen wanneer deze bij het namens de vennootschap aangaan van verbintenissen wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden, behoudens door de bestuurder aan te voeren omstandigheden op grond waarvan de conclusie gerechtvaardigd is dat hem ter zake van de benadeling geen persoonlijk verwijt gemaakt kan worden.
In de onder (ii) bedoelde gevallen kan de betrokken bestuurder voor schade van de schuldeiser aansprakelijk worden gehouden indien zijn handelen of nalaten als bestuurder ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van een dergelijk ernstig verwijt zal in ieder geval sprake kunnen zijn als komt vast te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade. Er kunnen zich echter ook andere omstandigheden voordoen op grond waarvan een ernstig persoonlijk verwijt kan worden aangenomen.

Naar het oordeel van de rechtbank kan in het onderhavige geval niet gezegd worden dat de bestuurder een voldoende ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten