Privacystatement

WeDo Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, meer specifiek de Algemene Verordening Gegevensverwerking (“AVG”). 

Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen van wie WeDo Advocaten persoonsgegevens verwerkt. Meer in het bijzonder betreft het de volgende categorieën:

 • cliënten van WeDo Advocaten;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en andere mailberichten van WeDo Advocaten;
 • potentiële cliënten van WeDo Advocaten;
 • personen die betrokken zijn bij een juridische procedure of transactie waarbij WeDo Advocaten optreedt;
 • personen met wie WeDo Advocaten samenwerkt;
 • leveranciers van WeDo Advocaten.

Welke persoonsgegevens verwerkt WeDo Advocaten?

WeDo Advocaten verwerkt persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt, ook in het kader van de nieuwsbrieven, en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Het betreft de volgende gegevens:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak;
 • persoonsgegevens die u aan WeDo Advocaten verstrekt in het kader van evenementen, seminars, bijeenkomsten of inschrijvingen voor nieuwsbrieven;
 • persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen, zoals bedrijfswebsites en social media platforms (LinkedIn, Twitter, Facebook);
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kadaster;
 • overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die WeDo Advocaten verkregen heeft bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen.

Waarom verwerkt WeDo Advocaten uw persoonsgegevens?

WeDo Advocaten gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • het leveren van juridische diensten:
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • het onderhouden van contact en communiceren met u;
 • marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn;
 • verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;

Website

WeDo Advocaten respecteert respecteren de privacy van bezoekers van de website. Persoonlijke informatie die u verschaft, wordt vertrouwelijk behandeld.

WeDo Advocaten gebruikt (functionele) cookies zodat de bezoekers de website van WeDo Advocaten goed kunnen. Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website vraagt WeDo Advocaten toestemming aan de bezoeker. Bij het eerste bezoek aan de website wordt ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. De bezoeker kan de browser zo instellen dat tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies worden ontvangen. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Verder maakt WeDo Advocaten gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, bronnen en paginaweergaves op de website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door WeDo Advocaten en WeDo Advocaten heeft daarvoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Indien u WeDo Advocaten een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u WeDo Advocaten toestuurt, bewaard zolang als dit gelet op de inhoud van uw e-mail nodig is voor beantwoording en afhandeling daarvan. Verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Op de website van WeDo Advocaten zijn knoppen opgenomen om WeDo Advocaten te volgen op Linkedin en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Linkedin en Twitter zelf. Linkedin en Twitter hebben eigen privacy statements. Controleer deze om te zien wat zij doen met uw persoonsgegevens die zij met deze code verwerken.

De beveiliging van uw gegevens

WeDo Advocaten neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens WeDo Advocaten toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn (onder andere op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels) gehouden tot geheimhouding. WeDo Advocaten hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Mocht u vragen hebben over de beveiliging, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met WeDo Advocaten opnemen: info@wedo-advocaten.nl.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor WeDo Advocaten noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Het betreft hier bijvoorbeeld:

 • derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, andere advocaten en gerechtelijke instanties;
 • toezichthouders en andere instanties, teneinde aan de wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde-partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

Verantwoordelijkheid derden

Derden aan wie WeDo Advocaten uw persoonsgegevens verstrekt, kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. WeDo Advocaten is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van WeDo Advocaten en dus op verzoek en conform instructie van WeDo Advocaten handelt, sluit WeDo Advocaten met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de wettelijke vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

Mocht het in het kader van de dienstverlening door WeDo Advocaten noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie, dan zal WeDo Advocaten er op toe zien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de privacywetgeving/AVG.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door WeDo Advocaten baseert WeDo Advocaten zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische diensten) die WeDo Advocaten heeft gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vraagt WeDo Advocaten uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld wanneer u geen cliënt bent, voor het ontvangen van commerciële communicatie.

Ook zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van WeDo Advocaten, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten en actieve contacten van WeDo Advocaten. In het laatste geval wordt u altijd in de gelegenheid gesteld hiervan af te zien.

Bewaartermijnen
WeDo Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang WeDo Advocaten dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Uw rechten
U kunt WeDo Advocaten vragen uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, veranderen of af te schermen, indien de gegevens onvolledig of onjuist zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die WeDo Advocaten van u in haar bezit heeft, op te vragen. Wilt u geen nieuwsbrieven, e-mailberichten of uitnodigingen meer van WeDo Advocaten ontvangen? U kunt dit op elk moment laten weten via info@wedo-advocaten.nl. 

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. WeDo Advocaten zal de verwerking staken tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachtenregeling
WeDo Advocaten hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, bespreek dit dan met uw advocaat. WeDo Advocaten zal er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van WeDo Advocaten. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@wedo-advocaten.nl.

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door WeDo Advocaten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen in dit Statement
WeDo Advocaten behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal WeDo Advocaten dit onder uw aandacht brengen.