Het Coronavirus: Hoe nu verder?

In onze eerdere blogs zijn we ingegaan op de gevolgen van het Coronavirus voor uw overeenkomsten en welke (on)mogelijkheden u heeft richting niet-betalende debiteuren.

Inmiddels heeft de Nederlandse overheid diverse maatregelen genomen om liquiditeitsproblemen bij ondernemers zoveel mogelijk te beperken, zoals de NOW-regeling en de TOGS-regeling, de mogelijkheid van uitstel van betaling van diverse belastingen en financiële (krediet)ondersteuning.

Maar wat indien uw bedrijf niet in aanmerking komt voor deze maatregelen, of als deze maatregelen onverhoopt onvoldoende oplossing voor u bieden? Omdat deze regelingen geen maatwerk bieden is het belangrijk om juist nu alvast verder te kijken. Te denken valt hierbij aan:

  • Check uw contracten en algemene voorwaarden: neem hierin bepalingen op die uw onderneming in de toekomst flexibiliteit geven wanneer er sprake is van beperkte liquiditeit en epidemieën zoals het Coronavirus.
  • Optimaliseer uw debiteurenbeleid.
  • Neem uw personeelsbeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid onder de loep: moeten de arbeidsvoorwaarden mogelijk gewijzigd worden of kunnen ook deze flexibeler gemaakt worden?
  • Heeft uw organisatie nog de juiste rechtsvorm, zulks mede met het oog op persoonlijke- en/of bestuurdersaansprakelijkheid?
  • Dient uw onderneming te worden geherstructureerd? Het kan wenselijk zijn om diverse soorten activiteiten onder te brengen in meerdere afzonderlijke rechtspersonen waardoor risico’s verspreid worden. Moet een verliesgevend deel van het bedrijf moet worden afgestoten of gestaakt? Leid dit tot gedwongen ontslagen of kunnen medewerkers anders worden ingezet?

Van belang hierbij is dat er een goed overdacht plan is en een zorgvuldige uitwerking. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u verder te informeren en u desgewenst juridisch te begeleiden. Neem in dat geval contact met ons op.

Het Coronavirus en niet betalende debiteuren

De economische gevolgen van het Coronavirus zijn enorm en stelt ondernemers voor diverse uitdagingen. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de vraag hoe te handelen met niet betalende debiteuren.

Ondernemers zullen in deze crisis vaker te maken krijgen met onbetaald gelaten facturen dan wel facturen die niet binnen de betalingstermijn worden voldaan. Tot op zekere hoogte zal hiervoor begrip zijn, maar de ondernemer moet zelf ook rekeningen betalen. Met andere woorden: er zijn grenzen. Uiteraard zijn er diverse mogelijkheden om alsnog de factuur betaald te krijgen.

Herinnering

Als een factuur onbetaald is gebleven, stuur dan eerst schriftelijk een herinnering. Mocht betaling uitblijven, neem dan telefonisch contact op met de betreffende debiteur. Op deze wijze komt u meteen te weten wat de reden is van het onbetaald laten van de factuur.  

 Betalingsregeling, extra zekerheden

Indien de debiteur aangeeft wel te willen betalen, maar op dit moment niet te kunnen betalen, maak dan concrete afspraken. Leg deze afspraken op schrift (per e-mail is voldoende) vast. Op deze manier zal voor beide partijen duidelijk zijn wat de afspraken inhouden en kunnen partijen elkaar er eenvoudiger aan houden.

Het is ook mogelijk om de afspraken vast te leggen in een notariële akte. Dit heeft vaak de voorkeur als het om hoge bedragen gaat. Indien de betalingsafspraken niet nagekomen kunnen worden, dan kan de schuldeiser namelijk direct tot executiemaatregelen (zoals bijvoorbeeld het leggen van beslag) overgaan. Er hoeft in dat geval dus niet eerst een gerechtelijk vonnis gehaald te worden.

 Het is ook mogelijk (en zelfs sterk aan te raden bij hoge bedragen) om extra zekerheid te verlangen voor betaling van de openstaande post(en). Dit kan bijvoorbeeld door middel van een (persoonlijke) borgstelling dan wel het vestigen van een pand- of hypotheekrecht. Zorg er wel voor dat een dergelijke zekerheidstelling formeel juridisch juist wordt geregeld anders is het waardeloos.

Ingebrekestelling/aanmaning

Indien de gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de debiteur gewoonweg weigert om de factuur te betalen, dan dient een aanmaning gestuurd te worden. Bij een aanmaning wordt de debiteur voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om binnen een nader te noemen termijn alsnog tot betaling van de factuur over te gaan.

De inhoud van de aanmaningsbrief dient in ieder geval te bestaan uit de volgende punten:

  • Overzicht van wat er precies nog openstaat, inclusief eventueel kopie van de openstaande facturen en het onderliggende contract;
  • De (redelijke) termijn waarbinnen de factuur betaald moet zijn;
  • Het benoemen van de gevolgen indien niet binnen de gestelde termijn alsnog betaald is, namelijk a) het treffen van juridische maatregelen b) het maken van aanspraak op wettelijke (handels)rente (let wel: mogelijk geldt er al een contractuele rente op basis van het contract en/of de algemene voorwaarden) en c) het in rekening brengen van incassokosten.

Stuur deze brief bij voorkeur per aangetekende post of per e-mail met een ontvangstbevestiging.

Juridische maatregelen: Procederen of faillissement

Mocht ook de aanmaning geen soelaas meer bieden dan zit er niets anders op dan verdere stappen te ondernemen.

De vordering kan eerst uit handen gegeven worden aan een deurwaarder of advocaat. Vaak biedt dit voldoende druk voor een debiteur om alsnog tot betaling over te gaan. Indien ook dat niet helpt, dan is een gerechtelijke procedure de enige oplossing.

Het is mogelijk om (bij vorderingen tot € 25.000) een incassoprocedure te starten bij de kantonrechter. Dit mag zonder advocaat. Bij vorderingen vanaf € 25.000 dient met behulp van een advocaat een procedure gestart te worden bij de civiele rechter.

Tot slot is het ook mogelijk om het faillissement aan te vragen van de debiteur. Met een beetje geluk wordt alsnog de factuur voldaan, omdat de debiteur een faillissement te allen tijde wil voorkomen. In het andere geval zal de curator de activa van de failliete debiteur gaan uitwinnen ten behoeve van de schuldeisers. In de meest gevallen zal er echter niets overblijven voor de gewone handelscrediteuren (die het laagste in rang zijn).

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u verder te informeren en u desgewenst juridisch te begeleiden. Neem in dat geval contact met ons op.

Het coronavirus en uw overeenkomsten

Wat zijn de consequenties van het Coronavirus en de getroffen overheidsmaatregelen voor uw overeenkomsten en de nakoming daarvan? 

Als gevolg van het Coronavirus kan het zijn dat ondernemingen feitelijk niet in staat zijn om hun verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld omdat leveranciers benodigde producten niet kunnen leveren of omdat het niet mogelijk is om het transport te regelen. In zulke gevallen kan mogelijk een beroep worden gedaan op overmacht.

Overmacht en gevolgen

Van overmacht is sprake wanneer zich een gebeurtenis voordoet die ervoor zorgt dat het voor een tekortschietende partij niet mogelijk is om zijn contractuele verplichtingen na te komen én deze gebeurtenis niet door hem veroorzaakt wordt.

In veel commerciële overeenkomsten en/of toepasselijke algemene voorwaarden is een specifieke regeling betreffende overmacht opgenomen. In dat het geval is deze regeling in beginsel leidend tussen de contractpartijen.

Eerst zal dan beoordeeld moeten worden of de huidige Coronaproblematiek onder deze overmachtsregeling valt. Vervolgens zal vastgesteld moeten worden welke gevolgen dit heeft voor de betreffende overeenkomst.

Zo kan geregeld zijn dat in geval van overmacht:

a) de nakoming van verplichtingen kan worden opgeschort en/of;

b) de aansprakelijkheid voor niet-nakoming beperkt/uitgesloten is en/of;

c) de overeenkomst kan worden opgezegd/ontbonden. 

Wettelijke regeling

Indien u geen (in de overeenkomst of de toepasselijke algemene voorwaarden) afspraken hebt gemaakt over overmacht, dan kan worden teruggevallen op de wettelijke bepaling.

In de wet is bepaald dat sprake is van overmacht wanneer een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting niet te wijten is aan de schuld van de tekortschietende partij én niet voor diens risico behoort te blijven op basis van de wet, een overeenkomst of de verkeersopvattingen. Het is dan wellicht mogelijk om een geslaagd beroep te doen op de wettelijke regeling van overmacht indien u kunt aantonen dat:

(i) het Coronavirus, de overheidsmaatregelen of de gevolgen daarvan de nakoming van uw verplichtingen onmogelijk heeft gemaakt,

(ii) deze onmogelijkheid niet aan u kan worden toegerekend en

(iii) de gevolgen van de niet-nakoming niet op een andere manier kunnen worden voorkomen of verholpen.

Het zal afhangen van de specifieke omstandigheden of een beroep op overmacht slaagt of niet.

Gevolgen geslaagd beroep op overmacht

Het gevolg van een geslaagd beroep op overmacht kan dus zijn dat u niet verplicht kunt worden uw verbintenissen na te komen en dat er geen aansprakelijkheid is voor de schade die is ontstaan als gevolg van het niet nakomen van contractuele verbintenissen.

Ontbinding
Let op: Het blijft mogelijk dat uw contractpartner de overeenkomst opzegt op basis van een contractuele grond of de overeenkomst ontbindt. Voor ontbinding is namelijk enkel een tekortkoming noodzakelijk en geldt het overmachtsleerstuk niet.

Daarbij kan het zijn dat de ontbinding niet gerechtvaardigd is, gelet op de bijzondere aard of de geringe betekenis van de tekortkoming, waardoor ontbinding alsnog onmogelijk is. De beoordeling hiervan is eveneens afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Onder omstandigheden kunnen de gevolgen van het Coronavirus en uitgevaardigde overheidsmaatregelen de rechtvaardiging ontnemen om een overeenkomst geslaagd te ontbinden. 

Geen overmacht, maar wel onvoorziene omstandigheden


Indien er geen beroep kan worden gedaan op overmacht, bestaat nog de mogelijkheid om de rechter te vragen de overeenkomst te wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden op grond van het feit dat sprake is van onvoorziene omstandigheden die ervoor zorgen dat het niet redelijk is om te verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand wordt gehouden.

Of hierop een beroep kan worden gedaan moet – wederom – per geval beoordeeld worden. Uit de rechtspraak volgt dat de rechter hierbij erg terughoudend is.

Wilt u advies over de vraag of er in uw geval sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden of wilt u weten wat uw (juridische) mogelijkheden zijn, dan zijn wij u daarbij uiteraard graag van dienst. Onze contactgegevens treft u hier aan.

WeDo Advocaten. Pragmatisch. Proactief.

 

Het leed dat corona(angst)virus heet….

Het coronavirus verspreidt zich wereldwijd razendsnel. Ook Nederland is volop in de ban van het coronavirus en de impact op het dagelijkse leven in Nederland wordt steeds groter. Noord-Brabant lijkt zelfs het Lombardije van de lage landen te worden.

De angst voor het coronavirus lijkt evenwel nog vele malen groter te zijn. Natuurlijk, het is een feit dat nog veel onbekend is over het coronavirus en dat betekent dat daarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. Natuurlijk is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen, maar hoe ver moeten deze gaan? Een duivels dilemma.

Ook het bedrijfsleven wordt hiermee geïnfecteerd: leveranciers kunnen niet meer leveren; medewerkers moeten, indien mogelijk, thuis werken en geplande evenementen vinden geen doorgang. Natuurlijk kunnen aan dergelijke maatregelen rationele overwegingen ten grondslag liggen.

Maar, wat nu als uw onderneming wél in staat is uw diensten of producten te leveren en uw klant weigert deze in ontvangst te nemen? Stel, uw onderneming levert en installeert machines bij klanten en een klant weigert uw servicemonteur de toegang, met als argument dat uw onderneming gevestigd is in Noord-Brabant, een gebied dat door sommigen inmiddels als risicogebied wordt ervaren, en de servicemonteur is daaruit afkomstig.

Van belang is na te gaan welke afspraken u met uw klant heeft gemaakt. Wanneer moet u leveren? Is uw klant verplicht om u in staat te stellen te leveren? Kan uw klant zich beroepen bijv. op overmacht of onvoorziene omstandigheden? In veel algemene voorwaarden of overeenkomsten zijn daarover afspraken gemaakt.

De beste remedie is de adviezen van RIVM te volgen en verder gewoon het gezond verstand te gebruiken. Wilt u advies over de vraag of er in uw geval sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden of wilt u weten wat uw (juridische) mogelijkheden zijn, dan zijn wij u daarbij uiteraard graag van dienst. Onze contactgegevens treft u hier aan.

WeDo Advocaten. Pragmatisch. Proactief.

 

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten