Zekerheden uitgelegd

Zekerheden uitgelegd

 Als u geld uitleent of een factuur stuurt, wilt u dat deze uiteindelijk (terug)betaald wordt. Maar hoe kunt u ervoor zorgen dat uw vordering wordt voldaan wanneer uw debiteur u niet kan betalen of zelfs failliet gaat? Dit is mogelijk door het bedingen van zekerheden. In deze blog worden de meest gebruikte zekerheden op een rij gezet en kort besproken. Welke zekerheden het beste gekozen kunnen worden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

1. Eigendomsvoorbehoud

Indien u bijvoorbeeld een laptop aan een klant levert dan gaat in beginsel het eigendom op de laptop direct over op de klant, ook al is de rekening nog niet betaalt. Dit kunt u voorkomen door een eigendomsvoorbehoud overeen te komen. Hiermee spreekt u af dat het eigendom van de laptop pas overgaat zodra de rekening is betaald. Wordt de rekening niet betaald, dan kunt u de laptop terug vorderen. Ook in het geval de klant failliet is verklaard.

Een eigendomsvoorbehoud wordt opgenomen in een contract of algemene voorwaarden.

2. Recht van reclame

Ook met dit recht mag de aan een klant geleverde laptop (bijv.) teruggevorderd worden, indien de rekening niet is betaald. In dat opzicht lijkt het recht van reclame aldus op het eigendomsvoorbehoud. Verschillen zijn echter dat het recht van reclame niet opgenomen wordt in een contract of algemene voorwaarden. Dit recht vloeit namelijk rechtstreeks voort uit de wet. Bovendien kan het recht van reclame voor een beperkte periode worden ingeroepen. Daarna vervalt dit recht. Bij een eigendomsvoorbehoud geldt die beperking niet.

3. Retentierecht

Een klant laat bijvoorbeeld een auto bij u repareren, maar hij betaalt de rekening niet. In bepaalde gevallen mag u de auto onder u houden totdat wel betaald is. Dit geldt overigens (onder omstandigheden) ook voor het geval de auto geen eigendom is van de klant.

4. Hypotheekrecht

Om zekerheid te krijgen op betaling van een vordering, kunt u een hypotheekrecht vestigen. Dit gebeurt meestal als het om grote bedragen gaat. Een hypotheekrecht wordt gevestigd op bijvoorbeeld een pand of een stuk grond. Indien de vordering niet betaald wordt, dan kan tot openbare verkoop van dat pand of stuk grond worden overgegaan. De netto opbrengst komt u dan rechtstreeks toe, ook in het geval er sprake is van een faillissement.

Een hypotheekrecht wordt gevestigd bij notariële akte en dient vervolgens ingeschreven te worden in daartoe bestemde openbare registers. 

5. Pandrecht

In plaats van een hypotheekrecht kan ook een pandrecht gevestigd worden. Een pandrecht kan gevestigd worden op bijvoorbeeld voorraad, inventaris, vorderingen of zelfs aandelen. Ook bij een pandrecht geldt dat tot openbare verkoop kan worden overgegaan indien de vordering niet betaald wordt. Ongeacht of er sprake is van een faillissement.

Een pandrecht hoeft niet altijd per se bij notariële akte te worden gevestigd. Vestiging is in sommige gevallen zelfs relatief eenvoudig. Waar precies aan voldaan moet worden, is afhankelijk van de zaak waarop een pandrecht gevestigd wordt.

6. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij hoofdelijke aansprakelijkheid spreekt u af dat er meerdere partijen aansprakelijk zijn voor betaling van de openstaande vordering. Bijvoorbeeld niet alleen de BV waarmee u zaken doet, maar ook de bestuurder (in privé) van die BV of moedermaatschappij/Holding. U kunt uw vordering bij alle partijen innen. Zo verspreid u als het ware uw kansen voor voldoening van uw vordering.   

7. Borgstelling

Borgstelling lijkt veel op hoofdelijke aansprakelijkheid, maar er geldt toch een belangrijk verschil. U kunt bij borgstelling de borg (dit is degene die zich borg heeft gesteld voor de schuld van een ander) namelijk pas aanspreken indien de oorspronkelijke debiteur de vordering niet voldoet.

8. (Bank)garantie

Bij een garantie verbindt een derde zich om in bepaalde omstandigheden een bedrag aan u te betalen, zodra u daarom verzoekt. Bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke debiteur failliet is verklaard of niet betaald. Een veel gebruikte vorm hiervan is de bankgarantie bij een huurovereenkomst. De verhuurder wil zekerheid voor betaling van de maandelijkse huurpenningen en verlangt zekerheid van de huurder. In plaats van een waarborgsom wordt dan vaak een bankgarantie geëist. De bank zal vervolgens garant staan voor het bedrag dat de huurder had moeten betalen. Ook bij een faillissement van de oorspronkelijke debiteur kan de borg worden ingeroepen.  

9. Achterstelling

Bij achterstelling wordt afgesproken dat de vordering van de een pas betaald mag worden nadat de vordering op de ander is voldaan. Bijvoorbeeld A heeft een vordering op B. Maar C heeft ook een vordering op B. B spreekt dan met C af dat zijn vordering pas betaald wordt, nadat de vordering van A op B is voldaan.

Van belang bij achterstelling is dat de schuldeisers waarvan de vordering ‘lager in rang’ wordt gezet, hiermee uitdrukkelijk akkoord moet gaan.

Tot slot

Bij het bedingen van zekerheden dienen allerlei formaliteiten in acht te worden genomen. Hieraan moet voldaan worden, anders is de afgesproken zekerheid niets waard en vist u alsnog achter het net. Wij kunnen u hierin begeleiden en adviseren.

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u verder te informeren en u desgewenst juridisch te begeleiden. Neem in dat geval contact met ons op.

Het Coronavirus: Hoe nu verder?

In onze eerdere blogs zijn we ingegaan op de gevolgen van het Coronavirus voor uw overeenkomsten en welke (on)mogelijkheden u heeft richting niet-betalende debiteuren.

Inmiddels heeft de Nederlandse overheid diverse maatregelen genomen om liquiditeitsproblemen bij ondernemers zoveel mogelijk te beperken, zoals de NOW-regeling en de TOGS-regeling, de mogelijkheid van uitstel van betaling van diverse belastingen en financiële (krediet)ondersteuning.

Maar wat indien uw bedrijf niet in aanmerking komt voor deze maatregelen, of als deze maatregelen onverhoopt onvoldoende oplossing voor u bieden? Omdat deze regelingen geen maatwerk bieden is het belangrijk om juist nu alvast verder te kijken. Te denken valt hierbij aan:

  • Check uw contracten en algemene voorwaarden: neem hierin bepalingen op die uw onderneming in de toekomst flexibiliteit geven wanneer er sprake is van beperkte liquiditeit en epidemieën zoals het Coronavirus.
  • Optimaliseer uw debiteurenbeleid.
  • Neem uw personeelsbeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid onder de loep: moeten de arbeidsvoorwaarden mogelijk gewijzigd worden of kunnen ook deze flexibeler gemaakt worden?
  • Heeft uw organisatie nog de juiste rechtsvorm, zulks mede met het oog op persoonlijke- en/of bestuurdersaansprakelijkheid?
  • Dient uw onderneming te worden geherstructureerd? Het kan wenselijk zijn om diverse soorten activiteiten onder te brengen in meerdere afzonderlijke rechtspersonen waardoor risico’s verspreid worden. Moet een verliesgevend deel van het bedrijf moet worden afgestoten of gestaakt? Leid dit tot gedwongen ontslagen of kunnen medewerkers anders worden ingezet?

Van belang hierbij is dat er een goed overdacht plan is en een zorgvuldige uitwerking. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u verder te informeren en u desgewenst juridisch te begeleiden. Neem in dat geval contact met ons op.

Het Coronavirus en niet betalende debiteuren

De economische gevolgen van het Coronavirus zijn enorm en stelt ondernemers voor diverse uitdagingen. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de vraag hoe te handelen met niet betalende debiteuren.

Ondernemers zullen in deze crisis vaker te maken krijgen met onbetaald gelaten facturen dan wel facturen die niet binnen de betalingstermijn worden voldaan. Tot op zekere hoogte zal hiervoor begrip zijn, maar de ondernemer moet zelf ook rekeningen betalen. Met andere woorden: er zijn grenzen. Uiteraard zijn er diverse mogelijkheden om alsnog de factuur betaald te krijgen.

Herinnering

Als een factuur onbetaald is gebleven, stuur dan eerst schriftelijk een herinnering. Mocht betaling uitblijven, neem dan telefonisch contact op met de betreffende debiteur. Op deze wijze komt u meteen te weten wat de reden is van het onbetaald laten van de factuur.  

 Betalingsregeling, extra zekerheden

Indien de debiteur aangeeft wel te willen betalen, maar op dit moment niet te kunnen betalen, maak dan concrete afspraken. Leg deze afspraken op schrift (per e-mail is voldoende) vast. Op deze manier zal voor beide partijen duidelijk zijn wat de afspraken inhouden en kunnen partijen elkaar er eenvoudiger aan houden.

Het is ook mogelijk om de afspraken vast te leggen in een notariële akte. Dit heeft vaak de voorkeur als het om hoge bedragen gaat. Indien de betalingsafspraken niet nagekomen kunnen worden, dan kan de schuldeiser namelijk direct tot executiemaatregelen (zoals bijvoorbeeld het leggen van beslag) overgaan. Er hoeft in dat geval dus niet eerst een gerechtelijk vonnis gehaald te worden.

 Het is ook mogelijk (en zelfs sterk aan te raden bij hoge bedragen) om extra zekerheid te verlangen voor betaling van de openstaande post(en). Dit kan bijvoorbeeld door middel van een (persoonlijke) borgstelling dan wel het vestigen van een pand- of hypotheekrecht. Zorg er wel voor dat een dergelijke zekerheidstelling formeel juridisch juist wordt geregeld anders is het waardeloos.

Ingebrekestelling/aanmaning

Indien de gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de debiteur gewoonweg weigert om de factuur te betalen, dan dient een aanmaning gestuurd te worden. Bij een aanmaning wordt de debiteur voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om binnen een nader te noemen termijn alsnog tot betaling van de factuur over te gaan.

De inhoud van de aanmaningsbrief dient in ieder geval te bestaan uit de volgende punten:

  • Overzicht van wat er precies nog openstaat, inclusief eventueel kopie van de openstaande facturen en het onderliggende contract;
  • De (redelijke) termijn waarbinnen de factuur betaald moet zijn;
  • Het benoemen van de gevolgen indien niet binnen de gestelde termijn alsnog betaald is, namelijk a) het treffen van juridische maatregelen b) het maken van aanspraak op wettelijke (handels)rente (let wel: mogelijk geldt er al een contractuele rente op basis van het contract en/of de algemene voorwaarden) en c) het in rekening brengen van incassokosten.

Stuur deze brief bij voorkeur per aangetekende post of per e-mail met een ontvangstbevestiging.

Juridische maatregelen: Procederen of faillissement

Mocht ook de aanmaning geen soelaas meer bieden dan zit er niets anders op dan verdere stappen te ondernemen.

De vordering kan eerst uit handen gegeven worden aan een deurwaarder of advocaat. Vaak biedt dit voldoende druk voor een debiteur om alsnog tot betaling over te gaan. Indien ook dat niet helpt, dan is een gerechtelijke procedure de enige oplossing.

Het is mogelijk om (bij vorderingen tot € 25.000) een incassoprocedure te starten bij de kantonrechter. Dit mag zonder advocaat. Bij vorderingen vanaf € 25.000 dient met behulp van een advocaat een procedure gestart te worden bij de civiele rechter.

Tot slot is het ook mogelijk om het faillissement aan te vragen van de debiteur. Met een beetje geluk wordt alsnog de factuur voldaan, omdat de debiteur een faillissement te allen tijde wil voorkomen. In het andere geval zal de curator de activa van de failliete debiteur gaan uitwinnen ten behoeve van de schuldeisers. In de meest gevallen zal er echter niets overblijven voor de gewone handelscrediteuren (die het laagste in rang zijn).

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u verder te informeren en u desgewenst juridisch te begeleiden. Neem in dat geval contact met ons op.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten