Arbeidsrelaties

Binnen een onderneming bestaat vaak een veelvoud aan arbeidsrelaties. Naast de reguliere arbeidsovereenkomst wordt steeds meer gebruik gemaakt van flexibele overeenkomsten met derden (zzp-ers, freelancers, uitzendkrachten). Voor de directeur geldt vaak een managementovereenkomst.

Het is van belang om voorafgaand aan de samenwerking helder te krijgen wat precies de bedoeling is van beide partijen. Ook gedurende de samenwerking moet gekeken worden op welke wijze aan de afspraken uitvoering gegeven wordt. Voor elk soort arbeidsrelatie zijn de rechten en verplichtingen en daarmee de mogelijke consequenties verschillend.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen en waarover nagedacht moet worden, zijn onder meer:

  • Concurrentiebeding
  • Geheimhoudingsbeding
  • Proeftijd
  • Beloning
  • Doorbetaling bij ziekte
  • Beëindiging van de samenwerking (bijv. door opzegging, ontbinding, ontslag op staande voet)

Wij informeren en adviseren u over uw juridische positie. Mocht er al een probleem of geschil zijn dan kijken we wat de beste aanpak is. Vaak heeft het de voorkeur om in der minne tot een regeling te komen, maar de situatie kan zich voordoen dat het juridisch beter is om direct een procedure te starten.